Taller Baix Camp
Estàs aquí:
Recursos
»
Transparència
»
Contrast
 
Imprimir
 
Grandària del text

Normativa aplicable a l’entitat


 • Relacionada amb la nostra forma jurídica d’Associació

  Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya

  Llei 49/2002, del 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals del mecenatge.
 • Relacionada amb la nostra missió

  Real Decret Legislatiu 1/2013, del 29 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social.
 • Com a prestadora de serveis de la Cartera de Serveis Socials

  Llei 12/2007 de l’11 d’octubre, de Serveis Socials.

  Decret 142/2010, de l’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-2011.

  Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació dels sistema català de serveis socials.

  Decret 176/2000, de 15 de maig, de modificació del Decret 284/1996.
 • Com a Centre Ocupacional

  Decret 279/87 pel que es regulen els centres ocupacionals per a disminuïts.

  Ordre del 28/07/92 de desplegament del decret 279/87 pel qual es regulen els centres per a disminuïts.

  Decret 336/95 de regulació Servei Ocupacional d’inserció en els CO per a persones amb disminució psíquica.
 • Com a Servei d’habitatge

  Decret 318/2006 de 25 de juliol dels serveis d’acolliment residencial per a persones amb discapacitat intel·lectual.
 • Com a centre especial de treball

  Real Decret 2273/1985, del 4 de desembre, pel qual s’aprova el reglament dels centres especials de treball definits a l’article 42 de la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social del minusvàlid.

  Real Decret 496/2006, de 21 d’abril, pel que es regulen les unitats de suport a l’activitat professional en el marc dels serveis d’ajustament personal i social dels CET.

  Real Decret 290/2004, del 20 de febrer, pel qual es regulen els enclavaments laborals coma a mesura de foment del treball de les persones amb discapacitat.
 • Com a agència de col·locació

  Real Decret 1796/2010, del 30 de desembre, pel qual es regulen les Agències de Col·locació.

  Ordre EMO 123-2011 per la qual es determina el procediment d'autorització i l'activitat de les agències de col·locació a Catalunya.