Taller Baix Camp
Estàs aquí:
Serveis
»
»
Contrast
 
Imprimir
 
Grandària del text

Intermediació


A qui va adreçat

El Servei d'Intermediació amb les Empreses està adreçat als empresaris, públics o privats, que:

 • Encara no compleixen els requeriments als quals els obliga la LLISMI.
 • Desconeixen el ventall de possibles opcions que tenen a l'abast.
 • Volen canviar el mecanisme a seguir per a respectar la llei.
 • Cerquen la millor opció que ofereix la LLISMI per a la seva empresa.
 • Tenen dubtes sobre avantatges, drets i deures que estableix la llei

Objectius del servei

 • Donar a conèixer la normativa laboral sobre discapacitat (LLISMI) a aquelles empreses que sol·liciten informació per a la consecució de la quota mínima que requereix la llei (2% de treballadors discapacitats).
 • Identificar llocs de treball i planificar accions conjuntes.
 • Ajudar a l'empresa a trobar la solució que millor s'ajusti a les seves necessitats.
 • Assessorar-la respecte les mesures alternatives que ofereix la llei.
 • Ajudar-la amb la tramitció de certificats o altres tràmits burocràtics.


Llei d'integració social dels minusvàlids (LLISMI)

La Llei d'Integració Social dels Minusvàlids, aprobada el 7 d'abril de l'any 1982, pretén assegurar els drets fonamentals dels discapacitats pel que fa a la seva assistència, tutela, desenvolupament de les capacitats físiques, psíquiques i sensorials- per a que puguin aspirar a una completa realització personal i integració social.
En l'ambit laboral imposa a totes les empreses la reserva de places per a treballadors discapacitats.

El Reial Decret 27/2000 flexibilitza la llei anterior proporcionant mesures alternatives que salven les possibles excepcions i permeten el compliment de l'obligació social en qualsevol circumstància.


A què obliga la LLISMI

En l'àmbit laboral totes les empreses, públiques o privades, amb 50 treballadors o més han de contractar com a mínim un 2% de persones amb discapacitat.

Malgrat això les empreses podran quedar exemptes d'aquesta obligació amb el compliment d'alguna de les mesures alternatives que estableix el Reial Decret 27/2000 de 14 de gener.


Beneficis per a l'empresa que compleix laLLISMI

Com a contrapartida per a les empreses, el compliment de la llei ofereix diferents ajudes per a la contractació de persones amb discapacitat, d'entre elles us en destaquem:

 • Contracte temporal

 1. 75% de les contingències comuns de la S.S., durant 3 anys.
 2. 100% de les contingències comunes per un primer treballador amb discapacitat, durant 3 anys.

 • Contracte indefinit
 
 1. Subvenció de 3.907 euros per a cada contracte a jornada completa i de 7.814 euros en cas de tractar-se de treballadors del CET que es poden traslladar temporalment a una empresa col·laboradora que els pugui oferir feina (enclavament laboral).
 2. 100% de les contingències comunes per un primer treballador amb discapacitat, durant 3 anys.
 3. Deducció de 4.808 euros de la quota íntegra de l'Impost de Societats per a persona i any.
 4. Subvenció per a l'adaptació del lloc de treball i l'eliminació de barreres o obstacles de conformitat (fins a 902 euros).
 5. 70% de la totalitat de les cotitzacions a la Seguretat Social amb un treballador menor de 45 anys; 90% si és dona. Bonificació del 100% de les quotes empresarials a la S.S. quan es tracta d'un enclavament laboral.
 6. 90% de la totalitat de les cotitzacions a la Seguritat Social amb un treballador major de 45 anys; El 100% si és dona.


Tramitació dels ajuts a l'empresa

Per a obtenir les ajudes l'empresa haurà de presentar, a l'Oficina de Treball corresponent, el contracte, la sol·licitud d'alta en el règim corresponent de la Seguretat Social i el certificat de discapacitat (per quadruplicat). Passat un mes a partir de la data de presentació es comunicarà a les empreses la concessió de les subvencions.

En cas de tractar-se d'un enclavament de treballadors d'un Centre Especial de Treball en una empresa col·laboradora, a la qual es traslladen temporalment, els ajuts hauran de realitzar-se sense solució de continuïtat i havent passat un període de 3 mesos des de l'inici de l'enclavament.


Inserció laboral de persones amb discapacitat

El Servei d'Intermediació amb les empreses també té per objectiu fomentar la integració de persones amb discapacitat intel·lectual i d'altres discapacitats a l'empresa ordinària.
Els candidats són persones amb discapacitat que tenen experiència treballant en el nostre Centre Especial de Treball: operaris de producció i serveis, maquinistes, magatzemers, peons, etc., tots ells especialistes en diverses activitats.

Des del Servei d'Intermediació amb les Empreses es realitza una acurada anàlisi tant dels possibles llocs de treball que puguin ser coberts per aquestes persones com d'aquelles candidates a realitzar un projecte de trànsit a l'empresa ordinària.

Si es porta a terme la inserció laboral es considera necessari realitzar un seguiment del treballador amb disminució durant el seu procés d'adaptació.

Casos d'excepcionalitat

Si, per causa justificada, a l'empresa li és totalment impossible dotar la seva plantilla amb un 2% de personal amb disminució, la llei preveu 2 casos d'excepcionalitat.

Causes d'excepcionalitat
 1. Primera causa: Quan la no incorporació d'un treballador amb disminució sigui deguda a la impossibilitat que els serveis d'ocupació públics competents, o les agències de col·locació puguin atendre l'oferta de treball de l'empresa demandant.
S'arriba a aquesta conclusió després d'haver efectuat totes les gestions d'intermediació necessàries i concloure amb el resultat negatiu, per:
 
 • La no existència de demandants d'ocupació per un determinat tipus d'oferta laboral.
 • Quan la persona amb discapacitat acrediti no estar interessada en les condicions de treball ofertades.

En el termini de dos mesos, l'Institut Nacional de Treball o els Serveis Públics de Treball de les Comunitats Autònomes emetran la certificació sobre la inexistència de demandants de treball. Si transcorregut aquest plaç no han emès cap tipus de certificació s'entendrà que es concorre en causa d'excepcionalitat.
Aquesta certificació té una validesa de dos anys, des de la seva expedició, podent-se prorrogar fins un màxim de tres anys.

 1. Segona causa: Quan les empreses que, en virtut del conveni col·lectiu d'aplicació, o en absència del mateix, per opció voluntària, al·leguin com a excepcionalitat causes diferents a les establertes en el paràgraf anterior les quals motivin especial dificultat per a incorporar treballadors amb disminució en la plantilla de l'empresa: peculiaritats de caràcter productiu, organitzatiu, tècnic, econòmic, etc.
En aquest cas la sol·licitud es realitza amb caràcter previ a la declaració d'excepcionalitat davant l'organisme competent al qual se li han de comunicar les contractacions realitzades en el terme del mes següent a la formalització, amb expressió del contractista, objectiu del contracte, nombre de treballadors amb disminució als que equival la contractació, import i durada de la mateixa.El termini per a dictar la resolució és de tres mesos.
La seva validesa és de dos o tres anys. Un cop transcorregut el termini de vigència de dita resolució les empreses hauran de sol·licitar una nova declaració.

Dita excepcionalitat no eximeix els deures que imposa la llei pel que obliga igualment l'empresari a complir-la oferint-li 4 tipus de mesures alternatives a les quals podrà optar.

Mesures alternatives
 1. Realització d'un contracte mercantil o civil amb un Centre Especial de Treball (CET) o treballador autònom discapacitat, pel proveïment de matèries primeres, maquinària, béns, etc.
 2. Realització d'un contracte mercantil o civil amb un Centre Especial de Treball (CET) o treballador autònom discapacitat, per a la prestació de serveis i accessoris.
  L'import anual amb els CETs haurà de ser 3 vegades el salari mínim interprofessional anual per a cada treballador deixat de contractar per sota de la quota del 2%.
 3. Realització de donacions i accions de patrocini, sempre de caràcter monetari, pel desenvolupament d'activitats d'inserció laboral i creació de llocs de treball per a persones amb discapacitat.
  L'import anual amb els CETs haurà de ser 1'5 vegades el salari mínim interprofessional anual per a cada treballador deixat de contractar per sota de la quota del 2%.
 4. Constitució d'un enclavament laboral, prèvia subscripció del corresponent contracte amb un CET, d'acord amb l'establert en el Reial Decret 290/2004, de 20 de febrer.
  L'import anual amb els CETs haurà de ser 3 vegades el salari mínim interprofessional anual per a cada treballador deixat de contractar per sota de la quota del 2%.