L’Associació Taller Baix Camp hem actualitzat el nostre Pla d’Igualtat i perspectiva de gènere per al 2021-2024.

L’Associació Taller Baix Camp seguim refermant el nostre compromís en l’establiment de polítiques que integren la igualtat de tracte i oportunitats, sense discriminació directa o indirecta per raó de sexe, així com l’impuls i el foment de mesures per aconseguir la igualtat.

Per això hem actualitzat el nostre Pla d’Igualtat i perspectiva de gènere per al 2021-2024. Una eina per afavorir la igualtat d’oportunitats en els diferents procediments, accions i imatge de l’entitat.

Els eixos estratègics del Pla són els següents:

1. Garantia del compromís de la Direcció en relació amb la realització del projecte i al foment d’accions de sensibilització a tots els nivells de l’organització.
2. Participació i implicació del personal mitjançant la representació unitària i/o sindical de les persones treballadores.
3. Promoure i consolidar la utilització d’una comunicació i un llenguatge no sexista.
4. Igualtat d’oportunitats en l’accés a qualsevol lloc de treball dins de l’organització.
5. Promoció de dones a càrrecs directius i/o tècnics de l’entitat.
6. Redistribució del temps per millorar la conciliació de la vida personal, familiar i laboral..
7. Inclusió de la perspectiva de gènere en la prevenció de riscos laborals (assetjament moral i sexual, riscos psicosocials, trastorns múscul-esquelètics, etc..)
8. Igualtat en matèria retributiva i condicions de treball.

La igualtat d’oportunitats és un principi estratègic de la nostra política corporativa i de persones. Un compromís permanent amb la no discriminació, que ens impulsa a fomentar les mesures necessàries per tal d’aconseguir la igualtat d’oportunitats entre dones i homes a la nostra entitat.

Volem amb això eliminar, entre d’altres, els obstacles que poden impedir a les dones ocupar certs llocs de treball o càrrecs de responsabilitat dins l’empresa. Aquest nou Pla també ha de facilitar l’accés, la selecció, la promoció i el desenvolupament professional de les dones i contribuir a obtenir una entitat i, per tant, una societat més equitativa.

Entrades relacionades