TRANSPARÈNCIA

Funcions que desenvolupem
Normativa aplicable
Organigrama
Com treballem

Fets i Xifres

Funcions que desenvolupa l’entitat

L’Associació Taller Baix Camp, és una entitat pionera en el nostre entorn, té per objecte la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i de les seves famílies. Això ha estat així, utilitzant aquestes paraules o les que s’utilitzaven en cada moment històric, des de l’any 1979 fins als nostres dies.

El 1979 un grup de pares i mares veient la dificultat que tenien els seus fills per seguir l’ensenyament ordinari i davant la inexistència de serveis on poder ser atesos, decideixen unir-se i crear així un espai on aquests nens i nenes poguessin rebre una educació.

Entre 1980 i 1985 es finança a través de la Generalitat, de la Diputació i dels ingressos provinents de treballs que ja en aquell moment es realitzen de forma artesanal.

A diferència d’altres entitats del nostre sector, aquesta entitat ha mantingut i manté una presència fonamental dels familiars de les persones amb discapacitat en els òrgans de govern. Aquest fet s’ha sabut compaginar amb una total professionalització, el 1991, dels estaments de gestió i amb una bona vinculació amb els organismes privats i públics del nostre entorn.

A partir de 1993 es comencen a formalitzar els primers contractes laborals i el nombre de persones amb discapacitat psíquica ateses comença a augmentar de manera considerable.

L’Associació, a més de ser un moviment de famílies, aglutinadora de les sinergies favorables que ens ofereix el nostre entorn, té una cartera de serveis dirigits a les persones amb discapacitat intel·lectual.

 1. Centre Ocupacional
 2. Centre Especial de Treball
 3. Servei d’habitatge
 4. Servei d’atenció a les famílies
 5. Servei de lleure
 6. Agència de col·locació de la Generalitat de Catalunya

Relacionada amb la nostra forma jurídica d’Associació

 • Llei 4/2008. Codi Civil de Catalunya
 • Llei 49/2002. Règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals del mecenatge.

Relacionada amb la nostra missió

 • Real Decret Legislatiu 1/2013. Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social.

Com a prestadora de serveis de la Cartera de Serveis Socials

 • Llei 12/2007. Serveis Socials.
 • Decret 142/2010, de l’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-2011.
 • Decret 284/1996. Sistema català de serveis socials.
 • Decret 176/2000. Modificació del Decret 284/1996.

Com a Centre Ocupacional

 • Decret 279/87. Centres Ocupacionals per a Disminuïts.
 • Ordre del 28/07/92. Desplegament del decret 279/87, pel qual es regulen els Centres Ocupacionals per a Disminuïts.
 • Decret 336/95. Servei Ocupacional d’inserció en els Centres Ocupacionals per a persones amb disminució psíquica.

Com a Servei d’habitatge

 • Decret 318/2006. Serveis d’acolliment residencial per a persones amb discapacitat intel·lectual.

Com a agència de col·locació

 • Real Decret 1796/2010. Agències de Col·locació.
 • Ordre EMO 123-2011. Procediment d’autorització i l’activitat de les agències de col·locació a Catalunya.

Com a centre especial de treball

 • Real Decret 2273/1985. Centres especials de treball definits a l’article 42 de la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social del minusvàlid.
 • Real Decret 496/2006. Unitats de suport a l’activitat professional en el marc dels serveis d’ajustament personal i social dels CETs.
 • Real Decret 290/2004. Enclavaments laborals com a mesura de foment del treball de les persones amb discapacitat.
 • Assemblea general de socis: L’Assemblea General és l’organisme suprem d’adopció de les decisions de l’entitat, els acords de la qual seran obligatoris per a tots el membres de la mateixa. Estarà integrada pel conjunt de tots els socis.
 • Consell Directiu: És l’òrgan social que representa, governa i administra l’Associació. Està integrat entre 7 i 15 socis escollits i nomenats per l’Assemblea General, i sempre en nombre senar, per votació de tots el socis presents o representats que estiguin en situació d’exercir els seus drets socials. Només podran ser membres del Consell Directiu els associats.
 • Els Consells Assessors: Del Centre Ocupacional i del Servei d’Habitatge estarà integrat per representants de l’Associació, representants dels professionals que intervenen en les activitats i per representants dels usuaris o els seus representants legals; en nombre de dues persones per cadascun d’aquests estaments, escollides democràticament per l’Assemblea.
Pots consultar la nostra Estructura Organitzativa aquí

Retribucions percebudes pels màxims responsables de l’entitat

Els càrrecs dels membres de la junta no tindran cap classe de retribució per raó de l’exercici de les seves funcions, segons l’article 15 punt 12 dels estatuts.